Chức năng – Nhiệm vụ

I. Chức năng:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu về lĩnh vực đào tạo, trực tiếp quản lý công tác đào tạo theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, bao gồm:

1. Sau đại học: Tiến sĩ, Thạc sĩ

2. Đại học: Chính quy, VLVH, chương trình chất lượng cao, bằng 2, chương trình 2, liên thông

3. Cao Đẳng

4. Trung cấp chuyên nghiệp

5. Đào tạo ngắn hạn cấp chứng nhận, chứng chỉ về nghiệp vụ chuyên môn

6. Bồi dưỡng giáo viên các cấp

7. Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

II. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo

2. Tổ chức tuyển sinh

3. Lập kế hoạch và quản lý đào tạo

4. Quản lý công tác thi, xét học vụ và xét tốt nghiệp

5. Quản lý cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận

6. Quản lý định mức giảng dạy và các chế độ của giảng viên

7. Quản lý công tác thỉnh giảng, thực hành, thực tập,…

8. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đào tạo

9. Thống kê – lưu trữ hồ sơ đào tạo

10. Quản lý website đào tạo, quản trị và phát triển phần mềm quản lí đào tạo