Đào tạo

  • Thông báo bảng chỉ dẫn cho người học

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Để tạo điều kiện thuận lợi cho người học khi đến liên hệ làm việc với Phòng Đào. Phòng Đào tạo thông báo đến người học bảng chỉ dẫn liên ...

  • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 40

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng   NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE   Quản lý giáo dục   Tải file Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý   Tải file Giáo ...