Đại học chính quy

  • Thông báo đổi phòng học tuần 19

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Thông báo về việc thay đổi phòng học nhằm phục vụ việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2015-2016