CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG CHO KHÓA TS 2019

Ngày đăng: Lượt xem:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG CHO KHÓA TS 2019

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo cán bộ có trình độ cao về khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội – nhân văn đáp ứng nhu cầu xã hội, cung ứng nguồn nhân lực cho các địa phương trong cả nước; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; góp phần đưa nền giáo dục Việt Nam lên ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Các ngành học thuộc hệ chính quy, bậc đại học  mà Nhà trường đang đào tạo cụ thể như sau:
Lưu ý: Để tải chương trình của từng ngành, bạn hãy kích vào tên ngành học
Khoa chủ quản Khối ngành 

Sư phạm

Khối ngành 

Cử nhân khoa học

Ghi

chú

TOÁN Sư phạm Toán học  Toán ứng dụng
TIN HỌC
VẬT LÝ Sư phạm Vật lý
HÓA HỌC Sư phạm Hóa học Hóa học(CN Hóa dược)
SINH – MÔI TRƯỜNG
GIÁO DỤC
CHÍNH TRỊ
NGỮ VĂN Sư phạm Ngữ văn
LỊCH SỬ
ĐỊA LÝ Sư phạm Địa lý Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý Du lịch)
TÂM LÝ
GIÁO DỤC
GD TIỂU HỌC GD Tiểu học
GD MẦM NON GD Mầm non

BÀI VIẾT LIÊN QUAN