Kế hoạch tổ chức đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2019-2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Kế hoạch tổ chức đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2019-2020…

 TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN

THỰC HIỆN

1 SV vào Hệ thống http://qlht.ued.udn.vn lập kế hoạch học tập, đăng ký nhu cầu học. 08-14/04/2019
2 PĐT xử lý số liệu, phối hợp với các Khoa: Báo giảng, thông báo thời khóa biểu dự kiến. 15/04/2019-05/05/2019
3 SV xác định thời khóa biểu cá nhân, đăng ký học phần. 13-19/05/2019
4 Mở hệ thống cho phép SV điểu chỉnh kế hoạch học tập, đăng ký học phần bổ sung. 18-19/05/2019
5 PĐT xử lý số liệu và công bố Thời khóa biểu chính thức, danh sách các lớp học phần không được mở. 20-31/05/2019

Xem chi tiết Thông báo Tại đây: 303-TB-DHSP-02-04-2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN