Kết quả xét học vụ học kỳ 1, năm học 2015-2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Danh sách sinh viên xếp hạng học lực yếu

Danh sách sinh viên xếp hạng cảnh báo học vụ

Những sinh viên thuộc diện yếu và cảnh báo học vụ phải thực hiện rút tín chỉ học kỳ 2, năm học 2015-2016 theo lịch sau đây:

Từ ngày 15/02/2016 đến hết ngày 19/02/2016

Những thông tin phản hồi phải trước ngày 22/02/2016

Kính đề nghị các khoa, phòng liên quan thông báo đến sinh viên để thực hiện đúng thời gian nói trên.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN