Quy chế 43 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kèm theo thông tư 57/2012/TT-BGDĐT – Sửa đổi, bổ sung)

Ngày đăng: Lượt xem:

QUY CHẾ 43 quy định cho Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem nội dung thay đổi tại website Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại đây)

Quy chế 43

BÀI VIẾT LIÊN QUAN