Quy định điều chỉnh tổng số tín chỉ tích luỹ lên 135 tín chỉ

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Quy chế đào tạo tín chỉ số 43/QĐ-BGDĐT ngày 15-08-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định số 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT ngày 29-01-2008 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Căn cứ tình hình thực tế về việc thực hiện các Chương trình đào tạo, công tác quản lý đào tạo tại trường; Căn cứ biên bản cuộc họp Thường trực Hội đồng Khoa học – Đào tạo ngày 11-07-2010; Nhà trường ban hành quy định và hướng dẫn thực hiện về việc điều chỉnh khối lượng kiến thức của các Chương trình đào tạo theo phương thức đào tạo tín chỉ thuộc thuộc hệ chính quy tại trường như sau:

Quy định điều chỉnh tổng số tín chỉ lên 135 TC

BÀI VIẾT LIÊN QUAN