CN. Huỳnh Minh Tuyền

CN. Huỳnh Minh Tuyền

  • Kiến tập; Thực tập; Thực tế trình độ Đại học;
  • Giáo dục Quốc phòng; Giáo dục thể chất trình độ Đại học;
  • Chuẩn đầu ra Tin học/ Ngoại ngữ trình độ Đại học;
  • Quản lí các học phần chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh trình độ Đại học hình thức đào tạo Chính quy;
  • Giao nhận bài thi, bài thu hoạch trình độ Đại học hình thức đào tạo Vừa làm vừa học và Bồi dưỡng;
  • Kiểm dò hồ sơ bồi dưỡng.