TS. Phan Đức Tuấn

TS. Phan Đức Tuấn

  • Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về công tác đào tạo;
  • Xây dựng chiến lược phát triển của Phòng Đào tạo;
  • Quản lí chung các hoạt động của Phòng đào tạo;
  • Quản lí nhân sự, tài chính;
  • Kiểm dò văn bằng; chứng chỉ; chứng nhận;
  • Xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm;
  • Phụ trách công tác đối ngoại trình độ Đại học và Bồi dưỡng.