ThS. Đàm Minh Anh

ThS. Đàm Minh Anh

  • Xây dựng đề án tuyển sinh chung;
  • Tư vấn, quảng bá tuyển sinh trình độ Đại học và Bồi dưỡng;
  • Hồ sơ liên kết đào tạo trình độ Đại học và Bồi dưỡng;
  • Thống kê, tổng hợp báo cáo về công tác đào tạo;
  • Văn thư điện tử;
  • Phối hợp thu hồ sơ tuyển sinh trình độ Đại học và Bồi dưỡng.