ThS. Hồ Minh Hoành

ThS. Hồ Minh Hoành

  • Vận hành chương trình đào tạo trình độ Đại học hình thức đào tạo Chính quy;
  • Lập và theo dõi kế hoạch đào tạo trình độ Đại học hình thức đào tạo Chính quy;
  • Tiếp nhận và xử lí thông tin về phòng học;
  • In danh sách kiểm tra giữa kì trình độ Đại học hình thức đào tạo Chính quy;
  • Quản lí thông tin Sinh viên chương trình 2.