ThS. Tống Thị Quý

ThS. Tống Thị Quý

  • Quản lí điểm trình độ Đại học hình thức đào tạo Vừa làm vừa học và Bồi dưỡng;
  • Xét học vụ trình độ Đại học hình thức đào tạo Vừa làm vừa học;
  • Xét tốt nghiệp trình độ Đại học hình thức đào tạo Vừa làm vừa học và Bồi dưỡng.