TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

  • Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công tác đào tạo trình độ Đại học và Bồi dưỡng;
  • Tiếp nhận, xử lí thông tin về đào tạo trình độ Đại học và Bồi dưỡng;
  • Phát triển và quản lí chương trình đào tạo trình độ Đại học và Bồi dưỡng;
  • Kiểm soát vận hành phân hệ đào tạo của Phần mềm quản trị Nhà trường.