TS. Phan Thị Hoa

TS. Phan Thị Hoa

  • Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công tác đào tạo trình độ Sau đại học;
  • Tiếp nhận, xử lí thông tin về đào tạo trình độ Sau đại học, tiếng Việt;
  • Quản lí in, cấp phát, lưu trữ văn bằng; chứng chỉ; chứng nhận;
  • Phát triển và quản lí chương trình đào tạo trình độ Sau đại học;
  • Phụ trách công tác tuyển sinh, hồ sơ liên kết đào tạo trình độ Sau đại học;
  • Tiếp nhận công văn, phân loại, hướng dẫn và triển khai thi đua khen thưởng;
  • Phối hợp với đơn vị liên kết khai giảng, nhập học trình độ Sau đại học.