Tb: V/v đăng ký tín chỉ bổ sung học kỳ 1, năm học 2016-2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Danh sách sinh viên chưa thực hiện đăng ký tín chỉ; đăng ký sai số tín chỉ quy định trong đợt đăng ký tín chỉ học kỳ 1, năm học 2016-2017

Tải về toàn bộ danh sách

BÀI VIẾT LIÊN QUAN