Thời khóa biểu (chính thức) và danh sách lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp, học kì hè năm học 2020 – 2021

Ngày đăng: Lượt xem:

Ghi chú:

– Thời gian học: 06 tuần, từ tuần 47-52 (bắt đầu từ ngày 21/06/2021).
– Thi giữa kỳ: Giảng viên bố trí trong tiết học, ở tuần học thứ 4 (tuần 50).
– Thời gian thi kết thúc học phần: Từ ngày 02/8/2021 đến 07/8/2021.
– Đối với các học phần thỉnh giảng, mời giảng: các Khoa lập tờ trình (kèm hồ sơ mời giảng theo quy định 2823/QĐ-ĐHĐN) gửi về phòng Đào tạo trước ngày 21/6/2021 để tổng hợp và trình Lãnh đạo Trường duyệt mới được thực hiện và thanh toán giờ giảng.
– Giảng viên, Sinh viên xem Thời khóa biểu cá nhân tại website: http://qlht.ued.udn.vn.

Tải file thời khóa biểu tại đây.

Danh sách các lớp học phần không đủ điều kiện mở lớp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN