Thông báo kế hoạch đăng kí học phần học kì 1 năm học 2021-2022

Ngày đăng: Lượt xem:

Thời khóa biểu dự kiến học kì 1 năm học 2021-2022

Thời khóa biểu học phần giáo dục thể chất 1,2,3,4,5

Kế hoạch đăng ký học phần

  1. Đăng ký học phần
TT Sinh viên Thời gian thực hiện
1 Khóa 2020 18h00 ngày 19/7/2021 đến trước 8h00 ngày 21/7/2021
2 Khóa 2019 18h00 ngày 21/7/2021 đến trước 8h00 ngày 23/7/2021
3 Khóa 2018 18h00 ngày 23/7/2021 đến trước 8h00 ngày 25/7/2021
4 Khóa 2017 trở về trước 18h00 ngày 25/7/2021 đến trước 8h00 ngày 27/7/2021
  1. Điều chỉnh kế hoạch học tập, đăng ký học phần bổ sung
TT Sinh viên Thời gian thực hiện
1 Tất cả các Khóa 18h00 ngày 28/7/2021 đến trước 18h00 ngày 30/7/2021

BÀI VIẾT LIÊN QUAN