Thông báo kết quả điểm toàn khóa các lớp TC Mầm non khóa 2014-2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Bảng điểm toàn khóa các lớp TC Mầm non khóa 2014-2016

STT Tên lớp Năm học 2014-2015 Năm học 2015-2016
1 14TMN.SP01 Xem điểm Xem điểm
2 14TMN.SP02 Xem điểm Xem điểm
3 14TMN.SP03 Xem điểm Xem điểm
4 14TMN.SP04 Xem điểm Xem điểm
5 14TMN.SP05 Xem điểm Xem điểm
6 14TMN.SP06 Xem điểm Xem điểm
7 14TMN.SP07 Xem điểm Xem điểm
8 14TMN.SP08 Xem điểm Xem điểm
9 14TMN.SP09 Xem điểm Xem điểm
10 14TMN.SP10 Xem điểm Xem điểm
11 14TMN.TP01 Xem điểm Xem điểm
12 14TMN.TP02 Xem điểm Xem điểm
13 14TMN.TP03 Xem điểm Xem điểm
14 14TMN.TP04 Xem điểm Xem điểm
15 14TMN.TP05 Xem điểm Xem điểm
16 14TMN.TP06 Xem điểm Xem điểm
17 14TMN.TP07 Xem điểm Xem điểm
18 14TMN.ThK Xem điểm Xem điểm
19 14TMN.QNg Xem điểm Xem điểm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN