Thông báo rút tín chỉ học kì 2 năm học 2020 – 2021

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ kết quả cuộc họp Xét học vụ ngày 28/01/2021 về việc xử lý kết quả học tập học kì 1, năm học 2020 – 2021, nay Nhà trường thông báo thời gian rút tín chỉ học kì 2, năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên trình độ chính quy thuộc diện học lực yếu và cảnh báo học vụ trong học kì 1, năm học 2020 – 2021 như sau:

  • Rút tín chỉ trực tuyến tại website: http://qlht.ued.udn.vn/. Thời gian: Từ 18h00 ngày 05/02/2021 đến 7h30 ngày 09/02/2021.
  • Sau thời gian trên Nhà trường sẽ tiến hành rút tín chỉ ngẫu nhiên đối với sinh viên không thực hiện theo thời gian quy định.

Lưu ý: Theo quy định tại Khoản 4b và 5 của Điều 9 theo Quyết định 1473/QĐ-ĐHSP ngày 15/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ: sinh viên thuộc diện học lực yếu và cảnh báo học vụ được phép đăng ký học trong khoảng 10 – 14 tín chỉ (không bao gồm số tín chỉ của các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An Ninh).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Giáo vụ khoa, Giảng viên chủ nhiệm và sinh viên triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN