Thông báo thời gian ôn thi các lớp Bồi dưỡng Ứng dụng CNTT cơ bản khóa thi ngày 09/06/2019

Ngày đăng: Lượt xem:

[gview file=”http://daotao.ued.udn.vn/wp-content/uploads/2019/06/DANH-SACH-ON-THI-LOP-1.pdf”][gview file=”http://daotao.ued.udn.vn/wp-content/uploads/2019/06/DANH-SACH-ON-THI-LOP-2.pdf”]

[gview file=”http://daotao.ued.udn.vn/wp-content/uploads/2019/06/DANH-SÁCH-DANG-KY-THI.pdf”]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN