Thông báo Thời khóa biểu chính thức Học kỳ 2, năm học 2018-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo Thời khóa biểu chính thức Học kỳ 2, năm học 2018-2019

Thời khóa biểu khóa Ts 2015:  TKB-KHOA2015

Thời khóa biểu khóa Ts 2016: TKB-KHOA2016

Thời khóa biểu khóa Ts 2017: TKB-KHOA2017

Thời khóa biểu khóa Ts 2018: TKB-KHOA2018

Thời khóa biểu Học phần Ngoại ngữ: TKB-HP-NGOAINGU

Thời khóa biểu Học phần Nguyên lý Mác-LêNin, Tư Tưởng HCM, Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam: TKB-NL-TTHCM-DLCMDCSVN

Thời khóa biểu Học phần Giáo dục Thể chất: TKB-HP-GDTC

Thời khóa biểu Học phần Tin học Đại cương (Tin học CN1): TKB-TinHocDaiCuong

Danh sách Nhóm Học phần không đủ điểu kiện mở lớp: NhomHP-KhongDuDieuKienMoLop

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN