Thông báo V/v tổ chức các lớp học phần học trong học kỳ hè, 2017 -2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Những sinh viên đã ghi tên đăng ký trong danh sách của đơn xin mở lớp trong học kỳ hè năm học 2017-2018 kiểm tra lại thông tin (tải danh sách chi tiết dưới thông báo này) và phản hồi về phòng Đào tạo trước ngày 28/06/2018

Thời khóa biểu chính thức học kỳ hè, 2017-2018 sẽ được thông báo vào ngày 25/06/2018

Sinh viên học những học phần không thuộc chương trình đào tạo của mình lưu ý:

1. Bổ sung đơn xin học tương đương (tải mẫu đơn tương đương tại đây)

2. Trường hợp không thể xác nhận tương đương phải phản hồi rút tín chỉ về phòng Đào tạo

3. Thời hạn bổ sung cũng như phản hồi rút tín chỉ: từ ngày ra thông báo đến hết 28/06/2018

Danh sách chi tiết đăng ký của sinh viên Tải về tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN