Thông báo Về kế hoạch kiểm tra năng lực Tin học đầu vào cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018-Hệ chính quy

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo Về kế hoạch kiểm tra năng lực Tin học đầu vào cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018-Hệ chính quy

Xem thông báo Tại đây: 1113-DHSP-DT-10-10-2018 

Tải biểu mẫu tại đây:   1113-DHSP-DT-10-10-2018-BIEUMAU

Quyết định 1127/QĐ-ĐT ngày 14-11-2016 Quy định chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên hệ chính quy (ban hành lần 2)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN