Thông báo về việc đăng ký học phần bổ sung đối với các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp

Ngày đăng: Lượt xem:
Những Sinh viên đăng ký những nhóm Học phần không đủ điều kiện mở lớp (Xem danh sách tại đây), Phòng Đào tạo sẽ tạo điều kiện cho đăng ký bổ sung vào các nhóm Học phần đủ điều kiện mở lớp nếu còn chỗ.
 
Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/12/2020 đến 15h30 ngày 18/12/2020. Địa điểm: Phòng Đào tạo (phòng A2-201)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN