Thông báo về việc nhập điểm, nộp điểm, học kỳ 1 năm học 2016-2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Kính gửi:          – Tất cả Thầy/Cô giáo giảng dạy cho trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-ĐT, ngày 05/11/2013 và Thông báo số 169/TB-ĐT, ngày 18/03/2014 về việc nhập điểm và nộp bảng điểm học phần.

Hiện nay, hầu hết các lớp học phần dành cho khóa TS.2013, 2014,2015, 2016 đã kết thúc. Phòng Đào tạo xin thông báo để Thầy/cô thực hiện các công việc sau đây:
1. Việc nhập điểm, nộp điểm quá trình:
Theo quy định các HP  đã dạy xong giảng viên phải nhập điểm quá trình (điểm chuyên cần, bài tập, kiểm tra giữa kỳ…  – tổng trọng số: 0,4) lên hệ thống quản lý điểm trực tuyến (http://qldt.ued.udn.vn/) và nộp bảng điểm gốc về phòng Đào tạo trong thời gian trước khi thi học kỳ 2 tuần (trước 4/12/2016).

1.1 Đối với các học phần do giảng viên thỉnh giảng phụ trách: Giáo vụ khoa chịu trách nhiệm nhập điểm lên hệ thống quản lý điểm trực tuyến và nộp điểm gốc về phòng Đào tạo, 1 bản phô tô lưu tại khoa,1 bản phô tô giảng viên giữ để đối chứng khi cần thiết.

1.2 Đối với các học phần do giảng viên đương nhiệm tại trường, cơ sở giáo dục ĐH thành viên  thuộc ĐHĐN, cơ quan ĐHĐN: giảng viên nhập điểm lên hệ thống quản lý điểm trực tuyến và nộp bảng điểm gốc trực tiếp về phòng Đào tạo, 1 bản phô tô gửi về cho khoa có SV học trong lớp học phần, và 1 bản phô tô giảng viên giữ để đối chứng khi cần thiết.

2. Việc nhập điểm, nộp điểm thi cuối kỳ:

2.1 Đối với học phần thi tự luận, trắc nghiệm: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm nhập điểm chuyển nộp bản điểm gốc về phòng Đào tạo.

2.2 Đối với học phần thi vấn đáp, tiểu luận, báo cáo, đồ án, thực hành, thí nghiệm:  Giảng viên phải nộp bảng điểm gốc về phòng Đào tạo trước ngày 22/01/2017 (đối với khối SP khóa 2013)  và trước ngày 08/01/2017 đối với các khối còn lại, để cán bộ phòng Đào tạo nhập điểm, đối chiếu. Nộp bản phô tô cho khoa có sinh viên và giảng viên giữ 1 bản.

Lưu ý:  Giảng viên nộp điểm trực tiếp cho bộ phận Giáo vụ, tại Nhà A2, tầng 2, Phòng 201.

PHÒNG ĐÀO TẠO

BÀI VIẾT LIÊN QUAN