Thông báo Về việc tổ chức đăng ký học phần và thời khóa biểu dự kiến, học kỳ 2, năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo Về việc tổ chức đăng ký học phần, học kỳ 2, năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ

Xem thông báo tại đây: 1403-TB-DHSP-6-12-2018

Video hướng dẫn đăng ký tín chỉ.

Thời khóa biểu dự kiến:

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN