Thực tập tốt nghiệp cuối khóa – Khối cử nhân khoa học – Hệ chính quy

Ngày đăng: Lượt xem:

Quy định cụ thể hóa phương thức tổ chức, nội dung và cách đánh giá của học phần Thực tập tốt nghiệp thuộc Chương trình Giáo dục đại học của các ngành đào tạo thuộc khối cử nhân khoa học hệ chính quy được triển khai tại trường Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Cụ thể như sau:qd-551.qd.dt-quy-dinh-ve-tt-cu-nhan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN