Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2019-2020 Bậc Đại học, hệ chính quy (Dự kiến)

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2019-2020 Bậc Đại học, hệ chính quy (Dự kiến)

Thời gian đăng ký học phần http://daotao.ued.udn.vn/dieuchinhkehoachdangkyhocphanhk2-2019-2020/

Thời khóa biểu dự kiến

Khóa 2016

Khóa 2017

Khóa 2018

Khóa 2019

HP Ngoại Ngữ

HP Giáo dục thể chất

HP Tiếng Nhật

BÀI VIẾT LIÊN QUAN