Thông báo về việc triển khai học Giáo dục Quốc phòng – An ninh dành cho SV khóa TS 2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ kế hoạch số 62/KH-TTGDQPAN  ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng về việc triển khai kế hoạch giảng dạy trực tuyến môn học GDQP-AN cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN học kỳ II năm học 2020-2021.

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN thông báo để sinh viên biết và thực hiện.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN