Tuyên bố văn hóa phòng

TUYÊN BỐ VĂN HÓA CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

I. Sứ mạng

Phòng Đào tạo, trường ĐHSP – Đại học Đà Nẵng là đơn vị tham mưu và trực tiếp quản lý đào tạo của một trường sư phạm trọng điểm quốc gia, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ khoa học chất lượng cao gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

II. Tầm nhìn

Phòng Đào tạo, trường ĐHSP – Đại học Đà Nẵng sẽ là một đơn vị tham mưu và quản lý đào tạo đại học chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc gia và quốc tế.

III. Văn hóa quản lý (7 mọi):

1. Mọi nhiệm vụ đều có cam kết (cam kết phải thực hiện, thực hiện phải cam kết)

2. Mọi quy trình quản lý đều tiếp cận hệ thống

3. Mọi lĩnh vực quản lý đều có cải tiến liên tục

4. Mọi phân công đều được lập thành văn bản

5. Mọi hoạt động đều được công khai

6. Mọi báo cáo đều có minh chứng

7. Mọi đánh giá đều xem xét quá trình

IV. Phương châm quản lý

– Lãnh đạo phòng:

– Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ

– Đôn đốc thực hiện

– Giám sát và đánh giá

– Chuyên viên:

– Trau dồi thái độ phục vụ

– Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ

– Cập nhật kiến thức quản lý

V. Tôn chỉ (mô hình kim tử tháp)

ScreenHunter_07 Nov. 03 10.54

 VI. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020:

– 100% hoạt động của phòng đều áp dụng CNTT một cách hiệu quả

– 100% CCVC sử dụng thành thạo tin học và soạn thảo văn bản hành chính

– 100% CCVC nắm chắc hệ thống quản lý, linh hoạt thay thế trong tất cả các bộ phận

– 100% CCVC được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đào tạo

– 150% thu nhập so với thời điểm hiện nay (2015)

– 75% số lượng CBVC so với thời điểm hiện nay (2015)

– 200% hiệu quả quản lý so với thời điểm hiện nay (2015)

VII. Khẩu hiệu hành động (3 hơn)

Nhanh hơn – Chuyên nghiệp hơn – Thân thiện hơn