ThS. Nguyễn Linh

ThS. Nguyễn Linh

  • Vận hành chương trình đào tạo trình độ Đại học hình thức đào tạo Vừa làm vừa học và Bồi dưỡng;
  • Lập và theo dõi kế hoạch đào tạo trình độ Đại học hình thức đào tạo Vừa làm vừa học và Bồi dưỡng;
  • In và phát giấy báo giảng dạy, danh sách thi hình thức đào tạo Vừa làm vừa học và Bồi dưỡng;
  • Tham mưu phân công coi thi trình độ Đại học hình thức đào tạo Vừa làm vừa học và Bồi dưỡng;
  • Giao nhận đề thi trình độ Đại học hình thức đào tạo Vừa làm vừa học và Bồi dưỡng.