Sơ đồ Tổ chức

I. Lãnh đạo phòng

TS. Phan Đức Tuấn – Trưởng phòng

TS. Phan Thị Hoa – Phó Trưởng phòng

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh – Phó Trưởng phòng

II. Nhóm Sau đại học – Văn bằng

ThS. Lê Doãn Cang

ThS. Nguyễn Minh Phong

ThS. Nguyễn Thị Lê Na

III. Nhóm Tuyển sinh

ThS. Đàm Minh Anh

ThS. Đỗ Thị Kim Phượng

IV. Nhóm Kế hoạch

ThS. Hồ Minh Hoành

ThS. Nguyễn Linh

V. Nhóm Giáo vụ

ThS. Tống Thị Quy

ThS. Nguyễn Thị Bích Huyền

VI. Nhóm Ngoại khóa

CN. Huỳnh Minh Tuyền