Sơ đồ Tổ chức

I. Lãnh đạo phòng

TS. Phan Thị Hoa – Phó Trưởng phòng

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh – Phó Trưởng phòng

II. Nhóm Văn bằng

ThS. Lê Doãn Cang

ThS. Nguyễn Thị Lê Na

III. Nhóm Sau Đại học

ThS. Nguyễn Minh Phong

CN. Huỳnh Minh Tuyền

VI. Nhóm Tuyển sinh

ThS. Đàm Minh Anh

ThS. Đỗ Thị Kim Phượng

V. Nhóm Kế hoạch

ThS. Hồ Minh Hoành

ThS. Nguyễn Linh

VI. Nhóm Giáo vụ

ThS. Tống Thị Quy

ThS. Nguyễn Thị Bích Huyền