Sơ đồ Tổ chức

I. Lãnh đạo phòng

TS. Trần Đức Mạnh – Trưởng phòng

TS. Phan Thị Hoa – Phó Trưởng phòng

ThS. Đàm Minh Anh – Phó Trưởng phòng

II. Nhóm Văn bằng

ThS. Lê Doãn Cang

ThS. Nguyễn Thị Lê Na

III. Nhóm Sau Đại học

ThS. Nguyễn Minh Phong

CN. Huỳnh Minh Tuyền

VI. Nhóm Tuyển sinh

ThS. Đỗ Thị Kim Phượng

ThS. Phạm Thị Ngọc Diệu

V. Nhóm Kế hoạch

ThS. Hồ Minh Hoành

ThS. Nguyễn Linh

VI. Nhóm Giáo vụ

ThS. Tống Thị Quy

ThS. Nguyễn Thị Bích Huyền