Sau đại học

  • KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

    Ngày đăng: Lượt xem:

    K47.TLH.03;K48.TLH K47.TLH.02 K47.QLGD.03 K47.QLGD.02 K47.QLGD.01 K47.PPTSC.02 K47.PPTSC.01;K47.PPTSC.03 K47.PPDHBM K47.GDH.TH.03 K47.GDH.TH.05 K47.GDH.TH.04;K47.GDH.MN.02 K47.GDH.MN K46.PPDHBM.SH K46.47.48.HHC K45.TLH.01;K47.TLH.01 K45.QLTN-MT K45.PPDHBM.TH K45.46.47.VHVN K45.46.47.SH K48.PPDHBM K47.48.TGT K46.47.47.NNH K45.QLGD.06;K47.QLGD.04 K45.QLGD.04 K45.QLGD.03 K45.HTTT K45.46.VNH K45.LSVN.02 K45.LSVN.01;K46;K47.LSVN.01 K47.LSVN.02;K48 K47.QLGD.05 K47.QLGD.06 K48.GDH.TH;GDH.MN