Đại học chính quy

  • THỰC TẬP SƯ PHẠM HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022-2023

    Ngày đăng: Lượt xem:

    – Quy định về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa – Quyết định thành lập Ban chỉ đạo TTSP – Quyết định thành lập Đoàn TTSP, Ban đại diện SV TTSP – ...