ThS. Nguyễn Thị Bích Huyền

ThS. Nguyễn Thị Bích Huyền

  • Quản lí điểm trình độ Đại học hình thức đào tạo Chính quy;
  • Xét học vụ, tốt nghiệp trình độ Đại học hình thức đào tạo Chính quy;
  • Bảo vệ khóa luận trình độ Đại học hình thức đào tạo Chính quy;
  • Tổng hợp giờ giảng cho Giảng viên cơ hữu các trình độ, các hình thức đào tạo.