Nguyễn Thị Lê Na

Nguyễn Thị Lê Na

Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng về:

  1. In văn bằng; chứng chỉ; chứng nhận;
  2. Cập nhật dữ liệu cho phân hệ quản lí văn bằng, chứng chỉ;
  3. Thu hồ sơ tuyển sinh trình độ Sau đại học và Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin;
  4. Hồ sơ, hợp đồng và thủ tục thanh toán cho thỉnh giảng trình độ Sau đại học, tiếng Việt;
  5. Quản lí điểm, xét tốt nghiệp trình độ Sau đại học;
  6. Bảo vệ đề cương trình độ Sau đại học;
  7. Tổng hợp và lưu trữ hồ sơ thi đua khen thưởng.