ThS. Nguyễn Minh Phong

ThS. Nguyễn Minh Phong

  • Lập và theo dõi kế hoạch học chuyển đổi, ôn thi đầu vào trình độ Sau đại học;
  • Lập và theo dõi kế hoạch đào tạo trình độ Sau đại học;
  • Bảo vệ luận án, luận văn trình độ Sau đại học;
  • Chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ Sau đại học;
  • Thống kê, báo cáo quy mô đào tạo trình độ Sau đại học.