Chức năng – Nhiệm vụ

I. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các công tác: phát triển đào tạo, tuyển sinh; quản lý các hoạt động dạy học.

II. Nhiệm vụ:

1. Công tác phát triển đào tạo

– Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển đào tạo;

– Chủ trì xây dựng các đề án liên kết đào tạo và bồi dưỡng;

– Phối hợp với các Khoa xây dựng đề án mở ngành đào tạo;

– Phối hợp với các Khoa phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng.

2. Công tác tuyển sinh

– Xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quảng bá tuyển sinh;

– Phối hợp với các bên liên quan xây dựng phương án trúng tuyển;

– Chủ động liên hệ, chuẩn bị thủ tục liên kết đào tạo với các cơ sở liên kết.

3. Triển khai hoạt động dạy học

– Xây dựng các quy định, quy trình và biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo;

– Phối hợp với Đại học Đà Nẵng xây dựng kế hoạch năm học;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo khóa học, năm học, học kỳ cho các ngành/ chuyên ngành đào tạo và các khóa bồi dưỡng;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các kỳ thực địa, thực tế và thực tập;

– Hoàn thiện hồ sơ giao nhận đề tài luận văn, luận án; tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ, bảo vệ luận án tiến sĩ;

– Soạn thảo hợp đồng thỉnh giảng với các giảng viên ngoài trường;

– Thực hiện tính toán, xác nhận giờ chuẩn, giờ vượt chuẩn của giảng viên.

4. Xét công nhận kết quả học tập

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xét công nhận chuẩn đầu vào, đầu ra ngoại ngữ và tin học, các chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp cho người học;

– Hoàn thiện hồ sơ liên quan đến xét công nhận kết quả bảo vệ luận văn, luận án;

– Tổ chức xét học vụ và xét tốt nghiệp theo quy chế, quy định hiện hành;

– Tổ chức xét công nhận hoàn thành các khóa bồi dưỡng ngắn hạn.

5. Công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận

– Lập hồ sơ nhận và sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận;

– In, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận và bảng điểm học tập từng giai đoạn, cả khóa học;

– Xác minh thông tin văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đã cấp.

6. Thống kê – lưu trữ

– Lưu trữ hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo theo quy định;

– Lập các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công