Kế hoạch giảng dạy và học tập các lớp hệ Vừa làm Vừa học học kì 2, năm 2019-2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Quý thầy/cô và các bạn sinh viên kích vào lớp tương ứng để tải về kế hoạch giảng dạy.

 

Danh sách Kế hoạch giảng dạy và học tập các lớp hệ Vừa làm Vừa học học kì 2, năm 2019-2020.

 1. 17CMN.DN2
 2. 17CMN.SP2
 3. 17DMN.SP01
 4. 18DMN.DN1
 5. 18DMN.SP01
 6. 18DTHB2.DN
 7. 18DTHB2.SP
 8. 18DTHB2.TP3
 9. 18LTDMN.DN01
 10. 18LTDMN.DN02
 11. 18LTDMN.QD01
 12. 18LTDMN.SP01
 13. 18LTDMN.TP3.01
 14. 18LTDTH.SP01
 15. 19DMN.DNA.OM + 19DMN.DNA.CD
 16. 19DMN.DNA.PD
 17. 19DTH.DN3.01
 18. 19DTH.DNA.01
 19. 19LCD.TH.DL01
 20. 19LCD.TH.DL02
 21. 19LTDMN.BKH
 22. 19LTDMN.BKV
 23. 19LTDMN.SP01
 24. 19LTDTH.QNG01 
 25. 18DMN.DNA.TL

Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN