Kế hoạch giảng dạy các lớp LVHV cập nhật ngày 16/11/2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo Kế hoạch giảng dạy các lớp Đại học Tiểu học và Mầm non hệ VLVH cập nhật ngày 16/11/2020:

1. 19DMN.DN3 + 20DMN.DN3 ( Lớp Đại học Mầm non tại Trung tâm GDTX số 3, TP. Đà Nẵng).
2. 19DTH.DN3 + 20DTH.DN3 ( Lớp Đại học Tiểu học tại Trung tâm GDTX số 3, TP. Đà Nẵng).
3. 20LCDTH.DN1 ( Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Tiểu học tại TT GDTX số 1, TP. Đà Nẵng).

19DMN.DN3-K2

20DMN.DN3-K2

19DTH.DN3-K2

20DTH.DN3-K2

KH Ki 2 20LCDTH.DN1

BÀI VIẾT LIÊN QUAN