Triển khai kế hoạch xét tốt nghiệp cho học viên K2019, hình thức VLVH

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch đào tạo của khóa tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị liên kết và Trưởng các Khoa/ Phòng trực thuộc triển khai một số nội dung liên quan đến việc Xét tốt nghiệp cho học viên khóa tuyển sinh năm 2019, trình độ Đại học, hình thức đào tạo Vừa làm vừa học, ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học như sau:

1. Đối tượng dự xét

– Là học viên ngành Giáo dục Mầm non khóa tuyển sinh năm 2019, trình độ Đại học (liên thông từ TCCN), hình thức Vừa làm vừa học gồm các lớp: 19LTDMN.BKH, 19LTDMN.BKV;

– Là học viên ngành Giáo dục Tiểu học khóa tuyển sinh năm 2019, trình độ Đại học (liên thông từ TCCN), hình thức Vừa làm vừa học lớp: 19LTDTH.BK;

– Là học viên các khóa cũ có đơn dự xét.

2. Điều kiện tốt nghiệp

Đối với khóa tuyển sinh năm 2019, trình độ Đại học (liên thông từ TCCN), ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học:

  • Phải tích lũy tối thiểu 82 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc;
  • Đạt điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên;
  • Đạt chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ;
  • Hoàn thành học phí đúng quy định.

3. Thời gian xét tốt nghiệp

Nhà trường dự kiến tổ chức xét tốt nghiệp vào ngày 16/8/2021.

Lưu ý: Đối với những học viên khóa cũ đã đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp thì làm đơn theo mẫu (biểu mẫu 01) và gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 10/8/2021.

Chi tiết kế hoạch xem TẠI ĐÂY!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN