Bồi dưỡng ngắn hạn

  • Quy trình mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn

    Ngày đăng: Lượt xem:

    - Bước 1. Thống nhất các nội dung mở lớp: số lượng (50 HV trở lên), tỉ lệ hợp đồng,... - Bước 2. Phát mẫu đơn cho HV, HV làm nộp ...