Chương trình đào tạo

  • Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 Ngành Quản lý giáo dục Ngành Ngôn ngữ học Ngành Văn học Việt Nam Ngành Lịch sử Việt Nam Ngành Việt ...

  • Mục tiêu, Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ thạc sĩ

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra Ngành Việt Nam học Ngành Văn học Việt Nam Ngành Toán giải tích Ngành Sinh học Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường Ngành Quản lý ...