Kế hoạch học tập

 • Kế hoạch học tập học kỳ 1 khóa 45

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Lớp K45.TLH.02 Lớp K45.QLGD.01 Lớp K45.QLGD.02 Lớp K45.QLGD.05 Lớp K45.QLGD.07 Lớp K45.HHC Lớp K45.HLT-HL Lớp K45.LLPPDHBM Lớp K45.TGT; DS-LTS Lớp K45.PPTSC Lớp K45.GDH Lớp K45.NNH

 • Kế hoạch giảng dạy hoc kỳ III- Khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Lớp K42.VHVN Lớp K42.SHTN Lớp K42.QLTN-MT Lớp K42.QLGD.QNg Lớp K42.QLGD.KT Lớp K42.QLGD.HCM Lớp K42.QLGD Lớp K42.PPTSC Lớp K42.LSVN Lớp K42.GDH( GD Tiểu học) Lớp K41.42 PPGDVL

 • Kế hoạch đào tạo học kỳ I khóa 43

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Lớp K43.TGT Lớp K43.ĐS-LTS Lớp K43.GDH Lớp K43.LSVN.CT Lớp K43.LSVN Lớp K43.PPTSC Lớp K43.QLGD.01 Lớp K43.QLGD.02 Lớp K43.QLGD.HCM Lớp K43.QLGD.KT Lớp K43.QLGD.QNg Lớp K42,43,44.TLH Lớp K43.HHC Lớp K42,43.HLT-HL Lớp K43.VHVN Lớp K43.NNH Lớp K43.PPDHVL

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt Tên ngành Lớp Tải file 1 Quản lý giáo dục K42.QLGD K42.QLGD 2 Quản lý giáo dục K42.QLGD.KT K42.QLGD.KT 3 Quản lý giáo dục K42.QLGD.HCM K42.QLGD.HCM 4 Quản lý giáo dục K42.QLGD.QNg K42.QLGD.QNg 5 Giáo dục học ( Giáo dục Tiểu học) K42.GDH K42.GDH 6 Lịch sử Việt Nam K42.LSVN.KT K42.LSVN.KT 7 Văn học Việt Nam K42.VHVN K42.VHVN 8 Phương pháp toán ...

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I/khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt Ngành đào tạo Tên lớp Tải file 1 Hóa hữu cơ K42.HHC Tải file 2 Văn học Việt Nam K42.VHVN Tải file 3 Sinh học thực nghiệm K42.SHTN Tải file 4 Lịch sử Việt Nam K42.LSVN.KT Tải file 5 Lí luận& PP dạy học bộ môn vật lý K41,42.LLPPDHVL Tải file 6 Phương pháp ...

 • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 41

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng   NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE   Quản lý giáo dục   Tải file Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý   Tải file Giáo ...