Kế hoạch học tập

 • KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

  Ngày đăng: Lượt xem:

  K47.TLH.03;K48.TLH K47.TLH.02 K47.QLGD.03 K47.QLGD.02 K47.QLGD.01 K47.PPTSC.02 K47.PPTSC.01;K47.PPTSC.03 K47.PPDHBM K47.GDH.TH.03 K47.GDH.TH.05 K47.GDH.TH.04;K47.GDH.MN.02 K47.GDH.MN K46.PPDHBM.SH K46.47.48.HHC K45.TLH.01;K47.TLH.01 K45.QLTN-MT K45.PPDHBM.TH K45.46.47.VHVN K45.46.47.SH K48.PPDHBM K47.48.TGT K46.47.48.NNH K45.QLGD.06;K47.QLGD.04 K45.QLGD.04 K45.QLGD.03 K45.HTTT K45.46.VNH K45.LSVN.02 K45.LSVN.01;K46;K47.LSVN.01 K47.LSVN.02;K48 K47.QLGD.05 K47.QLGD.06 K48.GDH.TH;GDH.MN

 • Kế hoạch đào tạo khóa 45 học kỳ III

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Lớp K45.46.QLGD.01 Lớp K45.46.QLGD.02 Lớp K45.QLGD.03 Lớp K45.QLGD.04 Lớp K45.QLGD.05 Lớp K45.QLGD.06 Lớp K45.QLGD.07 Lớp K45.TLH.02 Lớp K45.TGT Lớp K45.QLTNMT Lớp K45.PPTSC Lớp K45.HTTT Lớp K45.GDH-TH.02;K46.GDH-TH Lớp K45.GDH-TH.01 Lớp K45.46.SH Lớp K45.46.HLT-HL Lớp K44.45.PPDHBM.ĐL Lớp K44.45.46.PPDHBM.SH Lớp K44.45.46.PPDHBM.T Lớp K45.46.PPDHBM.VL Lớp K45.46.HHC Lớp K45.46.VNH Lớp K45.46.LSVN.01 Lớp K45.LSVN.02 Lớp K44.45.46.PPDHBM-NV Lớp K45.46.NNH Lớp K45.46.VHVN Lớp K45.46.GDH-MN

 • Kế hoạch đào tạo khóa 45,46 học kỳ 2 năm học 2022-2023

  Ngày đăng: Lượt xem:

  K45.46.SH K45.TGT K45.46.SH K45.QLTN-MT K45.PPTSC K45.46PPDHBM Vật lý K44.45.46.PPDHBM Ngữ văn K44.45.PPDHBMĐịa lý K45.46.NNH K45.LSVN.02 K45.46.LSVN.01 K45.HTTT K45.46.HLT-HL K45.46.HHC K45.46.VHVN K44.45.46.PPDHBM Toán K45.GDH-TH.02 K46.GDH.TH;K46.GDH.MN;K45.GDH.TH.02 K45.TLH.02 K45.QLGD.07 K45.QLGD.06 K45.QLGD.05 K45.QLGD.04 K45.QLGD.03 K45.46.QLGD.02 K45.46.QLGD.01 K45.46.VNH K45.GDH( TH;MN) K47.GDH.TH.01;K46.GDH.TH;K45.GDH.TH.02 K44.45.46.PPDHBM Sinh học

 • Kế hoạch học tập học kỳ 1 khóa 45

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Lớp K45.TLH.02 Lớp K45.QLGD.01 Lớp K45.QLGD.02 Lớp K45.QLGD.05 Lớp K45.QLGD.07 Lớp K45.HHC Lớp K45.HLT-HL Lớp K45.LLPPDHBM Lớp K45.TGT; DS-LTS Lớp K45.PPTSC Lớp K45.GDH Lớp K45.NNH