Chương trình đào tạo

  • Quyết định ban hành chuẩn đầu ra CTĐT

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Ngành Lý luận và PP dạy học bộ môn, trình độ thạc sĩ Ngành Lịch sử Việt Nam, trình độ tiến sĩ Ngành Sinh học, trình độ tiến sĩ

  • Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

    Ngày đăng: Lượt xem:

    STT Mã số Ngành Ap dụng từ khóa 1. 8140114  Quản lý giáo dục K 35 2. 8140111  Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý K 35 3. 8140111  Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý K 36 4. 8140101  Giáo dục học (Định hướng ...