Sau đại học

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I/khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt Ngành đào tạo Tên lớp Tải file 1 Hóa hữu cơ K42.HHC Tải file 2 Văn học Việt Nam K42.VHVN Tải file 3 Sinh học thực nghiệm K42.SHTN Tải file 4 Lịch sử Việt Nam K42.LSVN.KT Tải file 5 Lí luận& PP dạy học bộ môn vật lý K41,42.LLPPDHVL Tải file 6 Phương pháp ...

 • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 41

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng   NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE   Quản lý giáo dục   Tải file Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý   Tải file Giáo ...

 • Kiến tập sư phạm năm học 2020-2021

  Ngày đăng: Lượt xem:

  - Quy định về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa - Kế hoạch KTSP - Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo KTSP - Quyết định thành lập Đoàn KTSP ...