Kiến tập – Thực tập Sư phạm

 • THỰC TẬP SƯ PHẠM HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2023-2024

  Ngày đăng: Lượt xem:

  – Quy định về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa – Quy định (tạm thời) về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa dành cho sinh viên ngành ...

 • KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2023-2024

  Ngày đăng: Lượt xem:

  – Quy định về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa – Quy định (tạm thời) về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa dành cho sinh viên ngành ...

 • THỰC TẬP SƯ PHẠM HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022-2023

  Ngày đăng: Lượt xem:

  – Quy định về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa – Quyết định thành lập Ban chỉ đạo TTSP – Quyết định thành lập Đoàn TTSP, Ban đại diện SV TTSP – ...

 • KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2022-2023

  Ngày đăng: Lượt xem:

  – Quy định về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa – Quyết định thành lập Ban chỉ đạo KTSP – Quyết định thành lập Đoàn KTSP, Ban đại diện SV KTSP – ...

 • Kiến tập/Thực tập sư phạm năm học 2021-2022

  Ngày đăng: Lượt xem:

  – Quy định về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa – Quyết định thành lập Ban chỉ đạo KTSP/TTSP – Quyết định thành lập Đoàn KTSP/TTSP, Ban đại diện SV KTSP/TTSP – Quyết ...

 • Thực tập sư phạm (BS) năm học 2020-2021

  Ngày đăng: Lượt xem:

  - Quy định về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa - Quyết định thành lập Ban chỉ đạo TTSP - Quyết định thành lập Đoàn TTSP, Ban đại diện ...

 • Kiến tập sư phạm năm học 2020-2021

  Ngày đăng: Lượt xem:

  - Quy định về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa - Kế hoạch KTSP - Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo KTSP - Quyết định thành lập Đoàn KTSP ...