Kế hoạch học tập

 • Kế hoạch giảng dạy hoc kỳ III- Khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Lớp K42.VHVN Lớp K42.SHTN Lớp K42.QLTN-MT Lớp K42.QLGD.QNg Lớp K42.QLGD.KT Lớp K42.QLGD.HCM Lớp K42.QLGD Lớp K42.PPTSC Lớp K42.LSVN Lớp K42.GDH( GD Tiểu học) Lớp K41.42 PPGDVL

 • Kế hoạch đào tạo học kỳ I khóa 43

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Lớp K43.TGT Lớp K43.ĐS-LTS Lớp K43.GDH Lớp K43.LSVN.CT Lớp K43.LSVN Lớp K43.PPTSC Lớp K43.QLGD.01 Lớp K43.QLGD.02 Lớp K43.QLGD.HCM Lớp K43.QLGD.KT Lớp K43.QLGD.QNg Lớp K42,43,44.TLH Lớp K43.HHC Lớp K42,43.HLT-HL Lớp K43.VHVN Lớp K43.NNH Lớp K43.PPDHVL

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt Tên ngành Lớp Tải file 1 Quản lý giáo dục K42.QLGD K42.QLGD 2 Quản lý giáo dục K42.QLGD.KT K42.QLGD.KT 3 Quản lý giáo dục K42.QLGD.HCM K42.QLGD.HCM 4 Quản lý giáo dục K42.QLGD.QNg K42.QLGD.QNg 5 Giáo dục học ( Giáo dục Tiểu học) K42.GDH K42.GDH 6 Lịch sử Việt Nam K42.LSVN.KT K42.LSVN.KT 7 Văn học Việt Nam K42.VHVN K42.VHVN 8 Phương pháp toán ...

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I/khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt Ngành đào tạo Tên lớp Tải file 1 Hóa hữu cơ K42.HHC Tải file 2 Văn học Việt Nam K42.VHVN Tải file 3 Sinh học thực nghiệm K42.SHTN Tải file 4 Lịch sử Việt Nam K42.LSVN.KT Tải file 5 Lí luận& PP dạy học bộ môn vật lý K41,42.LLPPDHVL Tải file 6 Phương pháp ...

 • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 41

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng   NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE   Quản lý giáo dục   Tải file Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý   Tải file Giáo ...

 • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 40

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng   NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE   Quản lý giáo dục   Tải file Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý 39+40   Tải ...

 • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 38

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng   NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE   Quản lý giáo dục   Tải file Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý 37+38   Tải ...

 • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 36

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Giao duc hoc He thong thong tin Hoa ly thuyet va hoa ly Lich su Viet Nam Ngon ngu hoc Phuong phap toan so cap Quang Binh Phuong phap toan so cap Quang Ngai Quan li giao ...