Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo áp dụng cho khóa TS 2018

Ngày đăng: Lượt xem:
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo cán bộ có trình độ cao về khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội – nhân văn đáp ứng nhu cầu xã hội, cung ứng nguồn nhân lực cho các địa phương trong cả nước; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; góp phần đưa nền giáo dục Việt Nam lên ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Các ngành học thuộc hệ chính quy, bậc đại học  mà Nhà trường đang đào tạo cụ thể như sau:
Lưu ý: Để tải chương trình của từng ngành, bạn hãy kích vào tên ngành học
Khoa chủ quản Khối ngành Sư phạm Khối ngành Cử nhân khoa học Ghi chú
TOÁN Sư phạm Toán học
TIN HỌC Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin – Chất lượng cao

Công nghệ thông tin đặt thù

VẬT LÝ Sư phạm Vật lý
HÓA HỌC Sư phạm Hóa học Hóa học(CN Hóa dược)

Hóa học(CN Hóa dược) – Chất lượng cao

SINH – MÔI TRƯỜNG Sư phạm Sinh học Quản lý tài nguyên môi trường

Công nghệ sinh học (Chuyên ngành Ứng dụng CNSH trong Nông nghiệp – Dược liệu – Môi trường)

GIÁO DỤC
CHÍNH TRỊ
Giáo dục Chính trị

Sư phạm Âm nhạc

NGỮ VĂN Sư phạm Ngữ văn  Văn học

Văn hóa học

Báo chí

Báo chí – Chất lượng cao

LỊCH SỬ Sư phạm Lịch sử Việt nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch)

Lịch sử

ĐỊA LÝ Sư phạm Địa lý Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý Du lịch)
TÂM LÝ
GIÁO DỤC
Tâm lý học

Công tác xã hội

Tâm lý học – Chất lượng cao

GD TIỂU HỌC GD Tiểu học
GD MẦM NON GD Mầm non

BÀI VIẾT LIÊN QUAN